Υπηρεσίες


Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Η Alanna Consulting Group προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που κυμαίνονται από προγραμματική διαχείριση κατά την πλήρη διάρκειας ζωής ενός έργου έως επιλεγμένη υποστήριξη για μεμονωμένα τμήματα ενός έργου Με διασυνδέσεις σε όλο το εύρος του τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας και με την εκτεταμένη εμπειρία μας μπορούμε να συνεργαστούμε άψογα με τμήματα πληροφορικής, μηχανικής, με επιχειρησιακά τμήματα και τμήματα εγκαταστάσεων, με επαγγελματίες εκτός του χώρου της πληροφορικής, αρχιτέκτονες, προμηθευτές και μηχανολογικές εταιρίες, προκειμένου να παράγουμε γρήγορα αποτελέσματα στις επιλεγμένες εργασίες που αναλαμβάνουμε.

Στις συγκεκριμένες προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

 • Σχεδιασμός και μηχανολογική μελέτη
 • Ανάλυση αναγκών
 • Στρατηγικός/γενικός προγραμματισμός
 • Υποστήριξη προμηθειών
 • Υποστήριξη υλοποίησης
 • Διαχείριση προγράμματος

Σχεδιασμός και μηχανολογική μελέτη

Η Alanna Consulting Group έχει εκτεταμένη πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας, η οποία μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε με μοναδικό τρόπο τις τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών μας. Έτσι, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το σχεδιασμό και τη μηχανολογική μελέτη διαδραστικών συστημάτων που είναι ευκολότερα στην εγκατάσταση και ευκολότερα στη χρήση.

Η Alanna Consulting Group αναπτύσσει επίσης κατασκευαστικές προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται κατά τον σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων, προκειμένου να κατευθύνει και να καθοδηγεί τρίτους αναδόχους που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση συστημάτων ή/και εγκαταστάσεων. Το προσωπικό μας έχει συνεργαστεί ενεργά με αρχιτέκτονες για την ανάπτυξη κατασκευαστικών προδιαγραφών και σχεδίων που παρουσιάζουν λεπτομερώς το σχεδιασμό πολυάριθμων πληροφοριακών συστημάτων.

Οι υπηρεσίες σχεδιασμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός και μελέτη πληροφοριακών συστημάτων
 • Σχεδιασμός και μελέτη συστημάτων φυσικής ασφάλειας
 • Υπηρεσίες AutoCAD/προσχεδιασμού
 • Συντονισμός σχεδιασμού με μηχανολογικές/ηλεκτρολογικές/υδραυλικές/αρχιτεκτονικές απαιτήσεις
 • Κατασκευαστικές προδιαγραφές, προδιαγραφές εξοπλισμού και ανάπτυξη σχεδίων
 • Εκτιμήσεις κατασκευής και γνωμοδοτήσεις σχετικά με το πιθανό κόστος.

Ανάλυση αναγκών

Ο καλός προγραμματισμός αρχίζει πάντοτε με την ερώτηση «Τι χρειαζόμαστε;» Για την παροχή μιας πλήρους ανάλυσης αναγκών, το πρώτο κύριο βήμα εργασίας της Alanna Consulting Group είναι η ταυτοποίηση εκείνων των επιχειρηματικών αναγκών και ευκαιριών, αναφορικά με τις οποίες ο οργανισμός μπορεί να ωφεληθεί από την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων ή συστημάτων ασφάλειας.

Οι υπηρεσίες ανάλυσης αναγκών περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Αξιολογήσεις ευπάθειας/κινδύνου
 • Αναλύσεις επιπτώσεων της εφαρμογής συστημάτων
 • Μελέτες αποδοτικότητας του οργανισμού
 • Συναντήσεις εργασίας για τον προσδιορισμό στόχων

Στρατηγικός/γενικός προγραμματισμός

Στην Alanna Consulting Group κατανοούμε την ανάγκη για εξισορρόπηση των αναγκών μακροπρόθεσμου προγραμματισμού με την απαίτηση για άμεσα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, ασχολούμαστε ενεργά με τον εντοπισμό δυνατοτήτων υποστήριξης των επιχειρηματικών στόχων του έργου μέσω της τεχνολογίας. Καθώς η τεχνολογία αποτελεί ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, προωθούμε έναν ευέλικτο και κλιμακώσιμο σχεδιασμό υποδομών, ο οποίος στη συνέχεια επιτρέπει την εγκατάσταση συστημάτων στην αιχμή της τεχνολογίας, όταν ο χρόνος και οι συνθήκες το επιτρέψουν. Διαθέτουμε δομημένες δεσμεύσεις στρατηγικού σχεδιασμού για την κάλυψη ποικίλων περιορισμών προϋπολογισμού και χρονικών περιορισμών.

Οι υπηρεσίες προγραμματισμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Στρατηγικός/γενικός προγραμματισμός ΙΤ
 • Στρατηγικός/γενικός προγραμματισμός ασφάλειας
 • Ορισμός νέων κατασκευαστικών και ανακατασκευαστικών έργων
 • Σχεδιασμός αποκατάστασης από καταστροφή/επιχειρηματικής συνέχειας

Υποστήριξη προμηθειών

Πολλοί από τους πελάτες μας είναι δημόσιοι φορείς και, συνεπώς, δεσμεύονται από μεγάλη ποικιλία οδηγιών και διαδικασιών αναφορικά με τις προμήθειες. Η Alanna Consulting Group καταλαβαίνει το πλήρες εύρος της τεκμηρίωσης που απαιτείται για τις προμήθειες από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων/προσφορών και τα σενάρια σχεδιασμού/υλοποίησης (design-build) έως τα λεπτομερή κατασκευαστικά έγγραφα, προδιαγραφές και σχέδια για μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών. Οι σύμβουλοι και οι μηχανικοί σχεδιασμού μας θα σας βοηθήσουν κατά την επιλογή του τύπου της προμήθειας που είναι καταλληλότερη για το δικό σας έργο και κατά τη σύνταξη ποιοτικών υποστηρικτικών εγγράφων.

Οι υπηρεσίες προμηθειών περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων/προσφορών
 • Αξιολόγηση των προτάσεων των προμηθευτών και επαλήθευση σκοπιμότητας
 • Αξιολογήσεις των υποβαλλόμενων από τους προμηθευτές προτάσεων προϊόντων/εξοπλισμού
 • Υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων με προμηθευτές

Υποστήριξη υλοποίησης

Η αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχημένη εφαρμογή τεχνολογίας. Ο στενός και συνεπής συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τομέων του έργου βοηθά στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης υλοποίησης. Εάν δεν παρακολουθούνται προσεκτικά, προτάσεις που αρχικά ήταν οικονομικά αποδοτικές μπορούν να γρήγορα να εκτραπούν λόγω τροποποιήσεων εντολών και καθυστερήσεων. Η Alanna Consulting Group μπορεί να παρέχει επαρκή και αποτελεσματική υποστήριξη κατά την υλοποίηση, προκειμένου να αποφευχθεί τέτοια αρνητική εξέλιξη του έργου.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης υλοποίησης περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση και απόκριση σε αιτήσεις πληροφοριών
 • Επιθεωρήσεις πεδίου
 • Συναντήσεις συντονισμού
 • Αξιολόγηση και απόκριση σε αιτήσεις τροποποίησης εντολής
 • Δοκιμή αποδοχής
 • Λειτουργική παραλαβή και επικύρωση συστημάτων

Διαχείριση προγράμματος

Η διαχείριση προγράμματος πληροφοριακών συστημάτων και ασφαλείας περιλαμβάνει τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση πολλαπλών έργων που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. Καθώς τα κατασκευαστικά έργα περιλαμβάνουν τυπικά μια συνιστώσα πληροφοριακών συστημάτων ή ασφάλειας (ή ενσωματώνουν προϋπάρχοντα χαρακτηριστικά συστήματος), απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση για τη διασφάλιση ικανοποιητικής προσαρμογής μεταξύ έργων, κοινών συνιστωσών και οικονομιών κλίμακας. Στην Alanna Consulting Group αξιοποιούμε τις γνώσεις μας στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και της ασφάλειας και χρόνια σχετικής εμπειρίας για να διασφαλίσουμε την επίτευξη των προγραμματικών στόχων των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση προγράμματος και συστάσεις
 • Διαχείριση ολοκλήρωσης συστήματος
 • Αξιολόγηση προτάσεων αναδόχων
 • Υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου ποιότητας
 • Συναντήσεις συντονισμού
American Association of Airport Executives Airport Consultants Council Airports Council International BICSI Advanced Security Worldwide